अधिकारी Adhikari तेजबिलास Tejbilas. 2022. “’क्रान्तिको पृष्ठभूमी’ एकांकीमा प्रतिबद्धताको सौन्दर्य {The Beauty of Commitment in the Monologue ’Background of Revolution’}”. Patan Pragya 11 (02):208-14. https://doi.org/10.3126/pragya.v11i02.52174.