Subedi, D. K., Shrestha, R., Shrestha, S., Bhattarai, M. R. and Aryal, B. (2022) “Electronic Band Structure of MXene Material (V2C)”, Patan Pragya, 11(02), pp. 34–46. doi: 10.3126/pragya.v11i02.52005.