Shrestha, P. M., Gupta, . S. P., Adhikari, B. and Rai, K. B. (2022) “Study on Seismotectonic b-value and Dc Value for Dolakha after Gorkha Earthquake 2015”, Patan Pragya, 11(02), pp. 101–109. doi: 10.3126/pragya.v11i02.52103.