अर्याल Aryal अ. A. (2022) “इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential feminism of Indira Prasai in her novel ’The Man and the Cat’}”, Patan Pragya, 11(02), pp. 198–207. doi: 10.3126/pragya.v11i02.52173.