अधिकारी Adhikari त. T. (2022) “’क्रान्तिको पृष्ठभूमी’ एकांकीमा प्रतिबद्धताको सौन्दर्य {The beauty of commitment in the monologue ’Background of Revolution’}”, Patan Pragya, 11(02), pp. 208–214. doi: 10.3126/pragya.v11i02.52174.