बनेपाली Banepali त. T. (2022) “मूलदेवशशिदेवो व मूलदेवशशिदेवोपाख्यानप्याखंया ख”, Patan Pragya, 11(02), pp. 215–222. doi: 10.3126/pragya.v11i02.52175.