ढुङ्गाना Dhungana श. S. (2022) “समकालीन नेपाली कथामा पहिचानको स्वर {Voice of identity in contemporary Nepali fiction}”, Patan Pragya, 11(02), pp. 245–254. doi: 10.3126/pragya.v11i02.52182.