[1]
अर्याल Aryal अ. A., “इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential feminism of Indira Prasai in her novel ’The Man and the Cat’}”, Patan Pragya, vol. 11, no. 02, pp. 198–207, Dec. 2022.