[1]
अधिकारी Adhikari त. T., “’क्रान्तिको पृष्ठभूमी’ एकांकीमा प्रतिबद्धताको सौन्दर्य {The beauty of commitment in the monologue ’Background of Revolution’}”, Patan Pragya, vol. 11, no. 02, pp. 208–214, Dec. 2022.