[1]
मल्ल Malla म. M., “उपन्यासको वर्गीकरण {Classification of Novels}”, Patan Pragya, vol. 11, no. 02, pp. 229–236, Dec. 2022.