[1]
जोशी Joshi र. R., “शास्त्रीय मिखां खण्डकाव्य मन्त्र ”, Patan Pragya, vol. 11, no. 02, pp. 237–244, Dec. 2022.