[1]
ढुङ्गाना Dhungana श. S., “समकालीन नेपाली कथामा पहिचानको स्वर {Voice of identity in contemporary Nepali fiction}”, Patan Pragya, vol. 11, no. 02, pp. 245–254, Dec. 2022.