Poudel, M. “Malnutrition Status Among Children in Nepal”. Patan Pragya, Vol. 7, no. 1, Dec. 2020, pp. 186-9, doi:10.3126/pragya.v7i1.35214.