Subedi, D. K., R. Shrestha, S. Shrestha, M. R. Bhattarai, and B. Aryal. “Electronic Band Structure of MXene Material (V2C)”. Patan Pragya, vol. 11, no. 02, Dec. 2022, pp. 34-46, doi:10.3126/pragya.v11i02.52005.