अर्याल Aryal अ. A. “इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential Feminism of Indira Prasai in Her Novel ’The Man and the Cat’}”. Patan Pragya, vol. 11, no. 02, Dec. 2022, pp. 198-07, doi:10.3126/pragya.v11i02.52173.