अधिकारी Adhikari त. T. “’क्रान्तिको पृष्ठभूमी’ एकांकीमा प्रतिबद्धताको सौन्दर्य {The Beauty of Commitment in the Monologue ’Background of Revolution’}”. Patan Pragya, vol. 11, no. 02, Dec. 2022, pp. 208-14, doi:10.3126/pragya.v11i02.52174.