बनेपाली Banepali त. T. “मूलदेवशशिदेवो व मूलदेवशशिदेवोपाख्यानप्याखंया ख”. Patan Pragya, vol. 11, no. 02, Dec. 2022, pp. 215-22, doi:10.3126/pragya.v11i02.52175.