अर्याल Aryal अम्बिका Ambika. “इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential Feminism of Indira Prasai in Her Novel ’The Man and the Cat’}”. Patan Pragya 11, no. 02 (December 31, 2022): 198–207. Accessed September 26, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/pragya/article/view/52173.