1.
अर्याल Aryal अA. इन्दिरा प्रसाईको ’उसको लोग्ने र बिरालो’ उपन्यासमा अस्तित्ववादी नारीवाद {Existential feminism of Indira Prasai in her novel ’The Man and the Cat’}. Patan Pragya [Internet]. 2022 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 21];11(02):198-207. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/pragya/article/view/52173