(1)
पौडेल Poudel ई. I. ट्याम्केमैयुङ क्षेत्रमा प्रचलित लोकगीतको भावविधान {The Sentiment of Folk Songs Practised in Tamkemaeung Area}. Prajna 2022, 123, 27-40.