(1)
सुवेदी Subedi . ध. D. P. . डायरीमा रामप्रसाद राई उपन्यासमा समाजवादी यथार्थवाद {Socialist Realism in the Novel Ram Prasad Rai in Diary}. Prajna 2022, 123, 92-103.