सुवेदी Subedi धनप्रसाद Dhan Prasad. 2022. “डायरीमा रामप्रसाद राई उपन्यासमा समाजवादी यथार्थवाद {Socialist Realism in the Novel Ram Prasad Rai in Diary}”. Prajna प्रज्ञा 123 (1):92-103. https://doi.org/10.3126/prajna.v123i1.50213.