शर्मा Sharma म. M. (2022) “मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular folk dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ ommunities in Mustang District}”, Prajna प्रज्ञा, 123(1), pp. 140–153. doi: 10.3126/prajna.v123i1.50220.