[1]
सुवेदी Subedi . ध. D. P. ., “डायरीमा रामप्रसाद राई उपन्यासमा समाजवादी यथार्थवाद {Socialist Realism in the Novel Ram Prasad Rai in Diary}”, Prajna, vol. 123, no. 1, pp. 92–103, Dec. 2022.