[1]
शर्मा Sharma म. M., “मुस्ताङ जिल्लाका ‘थकाली’ र ‘ल्होवा’ समुदायमा प्रचलित लोकनृत्यहरू {Popular folk dances of ’Thakali’ and ’Lhowa’ ommunities in Mustang District}”, Prajna, vol. 123, no. 1, pp. 140–153, Dec. 2022.