सुवेदी Subedi धनप्रसाद Dhan Prasad. “डायरीमा रामप्रसाद राई उपन्यासमा समाजवादी यथार्थवाद {Socialist Realism in the Novel Ram Prasad Rai in Diary}”. Prajna प्रज्ञा 123, no. 1 (December 15, 2022): 92–103. Accessed May 29, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/prajna/article/view/50213.