Acharya, S. (2020). International Agencies Affecting the Business Law. Pravaha, 25(1), 185–189. https://doi.org/10.3126/pravaha.v25i1.31965