DHAKAL, L. N. Sense of Selfhood in Zora Neal Hurston’s Their Eyes Were Watching God. Pravaha, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 113–118, 2020. DOI: 10.3126/pravaha.v25i1.31940. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/pravaha/article/view/31940. Acesso em: 29 jan. 2022.