Dhakal, Lekha Nath. 2020. “Sense of Selfhood in Zora Neal Hurston’s Their Eyes Were Watching God”. Pravaha 25 (1):113-18. https://doi.org/10.3126/pravaha.v25i1.31940.