Dhakal, L. N. (2020) “Sense of Selfhood in Zora Neal Hurston’s Their Eyes Were Watching God”, Pravaha, 25(1), pp. 113–118. doi: 10.3126/pravaha.v25i1.31940.