Acharya, S. (2020) “International Agencies Affecting the Business Law”, Pravaha, 25(1), pp. 185–189. doi: 10.3126/pravaha.v25i1.31965.