(1)
मण्डल स. सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल 2023, 2, Preliminary .