मण्डल स. (2023). सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, 2(1), Preliminary . Retrieved from https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64133