मण्डल सम्पादक. 2023. “सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा”. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल 2 (1):Preliminary . https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64133.