मण्डल स. (2023) “सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा”, Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, 2(1), p. Preliminary . Available at: https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64133 (Accessed: 18 June 2024).