[1]
मण्डल स., “सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा”, Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, vol. 2, no. 1, p. Preliminary , Feb. 2023.