मण्डल स. “सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा”. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल, vol. 2, no. 1, Feb. 2023, p. Preliminary , https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64133.