1.
मण्डल स. सृजनशीलता र अन्वेषणको बाटोमा. Resunga Journal रेसुङ्गा जर्नल [Internet]. 2023 Feb. 1 [cited 2024 Jun. 18];2(1):Preliminary . Available from: https://www.nepjol.info/index.php/resungaj/article/view/64133