[1]
पौडेल Poudel श.S. 2023. नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of information classification in Nepal, problems in implementation of right to information}. RR Interdisciplinary Journal. 4, 4 (Dec. 2023), 87–100. DOI:https://doi.org/10.3126/rrij.v4i4.62796.