(1)
पौडेल Poudel श. S. नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of Information Classification in Nepal, Problems in Implementation of Right to Information}. RR Interdisc. J. 2023, 4, 87-100.