पौडेल Poudel श. S. (2023). नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of information classification in Nepal, problems in implementation of right to information}. RR Interdisciplinary Journal, 4(4), 87–100. https://doi.org/10.3126/rrij.v4i4.62796