ज्ञवाली Gnawali विष्णुप्रसाद Bishnuprasad. 2023. “पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}”. RR Interdisciplinary Journal 4 (4):79-86. https://doi.org/10.3126/rrij.v4i4.62783.