पौडेल Poudel श्रीराम Shreeram. 2023. “नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of Information Classification in Nepal, Problems in Implementation of Right to Information}”. RR Interdisciplinary Journal 4 (4):87-100. https://doi.org/10.3126/rrij.v4i4.62796.