पौडेल Poudel श. S. (2023) “नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of information classification in Nepal, problems in implementation of right to information}”, RR Interdisciplinary Journal, 4(4), pp. 87–100. doi: 10.3126/rrij.v4i4.62796.