[1]
ज्ञवाली Gnawali व. B., “पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}”, RR Interdisc. J., vol. 4, no. 4, pp. 79–86, Dec. 2023.