[1]
पौडेल Poudel श. S., “नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of information classification in Nepal, problems in implementation of right to information}”, RR Interdisc. J., vol. 4, no. 4, pp. 87–100, Dec. 2023.