ज्ञवाली Gnawali व. B. “पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}”. RR Interdisciplinary Journal, vol. 4, no. 4, Dec. 2023, pp. 79-86, doi:10.3126/rrij.v4i4.62783.