पौडेल Poudel श. S. “नेपालमा सूचना वर्गीकरणको उल्झन, सूचनाको हक कार्यन्वयनमा समस्या {Confusion of Information Classification in Nepal, Problems in Implementation of Right to Information}”. RR Interdisciplinary Journal, vol. 4, no. 4, Dec. 2023, pp. 87-100, doi:10.3126/rrij.v4i4.62796.