ज्ञवाली Gnawali विष्णुप्रसाद Bishnuprasad. “पाश्चात्य सन्दर्भमा विज्ञान आख्यानका ऐतिहासिक मोडहरू {Historical Modes of Science Narratives in Western Contexts}”. RR Interdisciplinary Journal 4, no. 4 (December 31, 2023): 79–86. Accessed June 25, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/rrij/article/view/62783.