(1)
गुरागाईँ उ. . स्वास्नीमान्छे उपन्यासमा लैङ्गिकता [Sexuality in the Novel Woman]. Rupantaran 2021, 5, 125-137.